fredag 18 augusti 2017

Bra beslut om utvisning

Göta hovrätt har i dom den 15 augusti 2017 ( mål B 1762-17) dömt en ung man till ett relativt långt fängelsestraff och utvisning till Syrien för bland annat misshandel.

Hovrätten skriver bland annat så här:
...döms nu till ett förhållandevis långt fängelsestraff. Även om den rådande situationen i Syrien har varit allvarlig under ett antal år synes en viss förändring ha inträtt och det är, som tingsrätten också anför, inte möjligt att nu bedöma hur situationen i Syrien kommer att vara vid den förväntade tidpunkten för en villkorlig frigivning. Med hänsyn härtill och på de skäl tingsrätten i övrigt anfört finner hovrätten därför att det förligger skäl att bifalla åklagarens begäran om utvisning...
Det här är ett bra och välmotiverat beslut. Dom om utvisning som påföljd för brott bör ske oavsett den aktuella situationen i det land dit utvisning skall ske. Det är situationen vid tillfället för själva utvisningen, som skall kunna avgöra att det inte skall ske utvisning. Om domstolen nu skulle ha beslutat om att inte fastställa att utvisning skall ske på grund av den nu aktuella situationen i Syrien, kan det beslutet inte ändras till utvisning om det skulle saknas skäl att inte utvisa brottslingen efter avtjänat fängelsestraff. En dom om utvisning nu, kan emellertid ändras om det skulle föreligga hinder mot utvisning när det annars vore dags för utvisning.

torsdag 17 augusti 2017

Mord, inte avrättning

I dag skrev en journalist på SVT om en man som blev mördad, för att han inte följde en äldre släktings uppmaning att mörda sina egna döttrar. Döttrarna hade tydligen inte uppfört sig på ett sådant sätt som den äldre släktingen tyckte var passande, med andra ord var det frågan om "hedersmord".

Journalisten beskrev det som att den mördade mannen inte hade "avrättat" sina döttrar.

Det är fel att använda ordet "avrätta", när det handlar om mord. En avrättning är ett sätt att på laglig grund, efter åtal och domstolsprövning, döda en person. Ett mord är att uppsåtligen olagligen döda en person. I Sverige är dödsstraff förbjudet, men ordet "avrätta" är ingen synonym till "mörda" för det. Den som använder ordet "avrätta" i stället för "mörda" trivialiserar ett allvarligt brott, får brottet att på ett sätt låta legitimt. Mord är inte legitimt och skall inte beskrivas i termer som om det vore legitimt. Det bör en journalist förstå.

lördag 12 augusti 2017

Vägbygge

I dag åkte jag till Askersund hemifrån Örebro, för att arbeta på en hundutställning. Trafikverket bygger ut riksväg 50 längs sträckan. Berg har sprängts bort, väg har anlagts och en del av den ännu ej färdigställda sträckan var asfalterad med ny, svart asfalt. Det var vackert. Människor kan åstadkomma så mycket. Det känns bra.

fredag 11 augusti 2017

Kristendomskunskap

Jag gjorde ett test på nätet om katolska kyrkan. Enligt uppgift skulle man bara klara det, om man var född katolik. Jag är född och uppvuxen som lutheran och fick 100 % rätta svar. Det går att ha litet kunskaper om andra kyrkor också.

torsdag 10 augusti 2017

Basinkomst

Då och då debatteras så kallad basinkomst, det vill säga att staten skulle ge alla i samhället en grundläggande monetär inkomst. Det motiveras bland annat med minskade kostnader för behovsprövning och minskade marginaleffekter av att gå från bistånd till arbete.

Jag anser inte att staten skall tillhandahålla generell basinkomst till arbetsföra vuxna människor. Huvudregeln är givetvis att en arbetsför vuxen människa lever på sina egna inkomster.

Det finns redan åtminstone två former av basinkomst.

Den ena är barnbidraget. Det betalas ut till alla vårdnadshavare till barn, oavsett inkomst, förmögenhet eller särskilda behov.

Den andra är de fria nyttigheter som rättsordningen erkänner. Alla kan fritt utnyttja luftens syre och solens värme och ljus. När människan i framtiden koloniserar andra himlakroppar, kan sådant mycket väl kosta pengar.

Det räcker med dessa former av basinkomst, anser jag.

onsdag 9 augusti 2017

Sekretess för uppgifter om vattentäkt

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 1 augusti 2017 (mål nr 3770-17) avslagit ett överklagande om att få ut handlingar från en kommun om en kommunal reservvattentäkt. Kommunen hade nekat utlämnande med stöd av 18 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) på följande grund:
...det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att delar av informationen skulle .kunna vara känslig utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv samt att det kam antas att syftet med de säkerhetsåtgärder som gjorts i anslutning till vattentäkten kan motverkas om uppgifterna röjs.

Kammarrätten höll med kommunen i denna bedömning.

Det är en bra dom. Vattentäkter är bland de viktigaste resurser som finns i samhället. Reservvattentäkter är lika viktiga. De säkerhetsåtgärder som vidtas kring vattentäkter och dess reserver bör självklart kunna beläggas med sekretess.

söndag 30 juli 2017

Rätt titel vid uttalanden

Svenska kyrkans biskop för Stockholms stift, Eva Brunne, har uttalat sig partipolitiskt från ett konto på Twitter som hon har i egenskap av biskop. Ordet biskop framgår i användarnamnet.

Jag har inget emot att någon människa uttalar sig om partipolitik, men det beror på vilken hatt man har på sig, när man uttalar sig. Jag skriver ibland insändare i den lokala tidningen, då skriver jag bara under med partibeteckning om jag beskriver moderat politik. Jag skriver under med nomineringsgruppsbeteckning bara om jag skriver för Borgerligt Alternativ. Om jag skriver för min arbetsgivare skriver jag under med "verksjurist" och myndighetens namn. I andra fall skriver jag bara under som "jurist, Örebro".

En biskop får gärna tala om vilket politiskt parti hon stödjer, och varför, men inte som biskop, utan som privatperson eller partimedlem.Kyrkan skall inte vara partipolitisk.