måndag 19 februari 2018

Rättidsprövning av rätt instans

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 16 februari 2018 (mål nr 2091-17) avslagit ett överklagande av en dom från kammarrätten om att återvisa ett ärende till den kommunala myndighet som först beslutade i saken, för att den kommunala myndigheten skall rättidspröva ärendet.


Den kommunala myndigheten hade beslutat att avslå en ansökan från en enskild. Den enskilde överklagade, varpå myndigheten skickade över handlingarna till förvaltningsrätten tillsammans med ett yttrande där det framgick att överklagandet inte hade kommit in i tid. Förvaltningsrätten prövade ärendet i sak, men avslog överklagandet. Kammarrätten konstaterade att den kommunala myndigheten borde ha rättidsprövat överklagandet och återvisade målet dit för rättidsprövning. Sedan den enskilde överklagat kammarrättens dom, avslår Högsta förvaltningsdomstolen överklagandet.


Målet avgjordes utifrån 23 och 24 §§ förvaltningslagen (1986:223). De bestämmelserna ersätts från den 1 juli 2018 av 45 och 46 §§ förvaltningslagen (2017:900). Lydelsen av de nya bestämmelserna är likartad och Högsta förvaltningsdomstolens dom i det här ärendet torde äga motsvarande tillämpning enligt den nya lagen.


Det är en bra dom, som kan synas självklar för praktiserande förvaltningsrättsjurister. Förvaltningsrätten kom ändå till en annan slutsats. Med den här domen klargörs därför rättsläget på ett bra sätt.

söndag 18 februari 2018

Under blågul fana för Norge

I kväll var vi hemma och såg på film, som ett litet lugnt firande av vår artonåriga förlovningsdag. Det var The Snowman, en internationell produktion på engelska inspelad i Norge om en norsk polisutredning, baserad på en bok av Jo Nesbö och regisserad av svensken Tomas Alfredson.

Det var en riktigt bra film. Det engelska talet får accepteras i internationella produktioner. En bihandling i filmen skildrade en norsk ansökan om att få arrangera Olympiska Spelen i Oslo. Den norska olympiska kampanjen ackompanjerades hela tiden av marschen Under blågul fana, svenska försvarsmaktens marsch. Det var en rolig detalj. Man undrar om det var den svenske regissören som på detta sätt skämtade med Norge.

lördag 17 februari 2018

Ishockey i sommar-OS?

Vid årets vinter-OS deltar inte de bästa spelarna, därför att NHL i Canada och USA inte gör uppehåll och lagen därför inte släpper sina spelare till OS.

Ett förslag som har uppkommit för att lösa det här problemet för framtiden, är att ishockey skulle flyttas till sommar-OS. NHL har redan uppehåll på somrarna. Ishockey spelas oftast på konstfrusen is inomhus och kan därför spelas året om.

Det som talar emot förslaget är dels att ishockey trots allt är en vintersport, dels att det torde vara den sport i vinter-OS som flest personer ör intresserade av att följa, varför ishockeyn drar intresse även till mindre sporter i vinter-OS. Dessutom har ishockey stått på programmet för vinter-OS ända sedan det första hölls 1924.

Ishockey har emellertid hållits på sommar-OS förr. Det var en del av programmet vid sommar-OS 1920. Denna historiska koppling är ytterligare ett argument för att ishockey skulle kunna flyttas till sommar-OS.

fredag 16 februari 2018

Ingen diarieföring på åtta år

Justitieombudsmannen har i beslut den 7 februari 2018 (dnr 3631-2017) allvarligt kritiserat ett kommunalt aktiebolag för att inte ha haft någon diarieföring av allmänna handlingar på åtta år, från 2009 till 2017.


Det här är så uppenbart självklar kritik att det är svårt att säga något ytterligare om det.

tisdag 13 februari 2018

Ge örebroarna bättre ekonomi!

Om vi Moderater vinner kommunalvalet i Örebro i höst, kommer vi att sänka kommunalskatten.

Kommunens ekonomi skulle klara en skattesänkning gott och väl. Örebros skattebetalare skulle få mer pengar kvar för egen del. Örebros näringsliv skulle få det lättare att rekrytera från andra delar av landet. Fördelarna med sänkt skatt är många.

Moderaternas gamle kommunalråd Erik Johansson, salig i åminnelse, måtte le i sin himmel.

måndag 12 februari 2018

Obefogat omhändertagande av vapen

Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 8 februari 2018 (mål nr 2480-17) beslutat att Polismyndighetens beslut om omhändertagande av vapen skall upphävas.


Vapenägaren hade vid ett tidigare polisingripande varit berusad och nedstämd. En läkare påtalade att vapenägaren var i stort behov av att ta itu med sina problem med alkohol, men utfärdade inget särskilt vårdintyg. När polisen en månad senare omhändertog vapnen, var vapenägaren dock nykter och vapnen förvarade på mycket bra sätt. Det fanns, enligt kammarrätten inte tillräckligt stöd för missbruk av vapnen eller att tillstånden att inneha vapnen slutligen skulle återkallas, varför omhändertagandet upphävdes.


Det är en bra dom, sett till alla omständigheter i målet.

onsdag 7 februari 2018

Olovlig körning efter två år i Sverige

Svea hovrätt har i dom den 6 februari 2018 (mål nr B 6594-17) fällt en man från Kosovo för olovlig körning, sedan han kört bil endast med stöd av sitt körkort från Kosovo, trots att han bott i Sverige i två år.


En körkortshavare får köra bil på ett körkort från land utanför EU och EES inom ett år från det att han eller hon blir folkbokförd i Sverige. Den åtalade mannen hävdade att han inte kände till att han var förbjuden att köra bil på sitt körkort från Kosovo och friades därför av tingsrätten. Hovrätten ansåg emellertid att han borde ha insett att han inte kunde köra bil i Sverige på sitt utländska körkort under obegränsad tid. Eftersom han inte hade försökt ta reda på vilka regler som gäller och körde ändå, ansåg hovrätten att han var likgiltig inför risken att köra olovligen. Han bedömdes därför ha likgiltighetsuppsåt till brottet olovlig körning och dömdes till dagsböter för det.


Det här är en bra dom. Det är naturligtvis orimligt om det skulle gå att bli friad från straffansvar för att man avstått från att undersöka vilka regler som gäller. Ovetskap om lagen är ingen ursäkt.